COOKIES
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu SeeWeb. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki tak by pliki cookies nie mogły być zapisane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas plików cookies, opuść tą stronę. Kontynuacja przeglądania oznacza Twoją zgodę na używanie przez nas plików cookies.

Regulamin

Regulamin serwisu SeeWeb
 

§ 1

Definicje
Określenia użyte poniżej oznaczają:
1)    Emanufaktura – Emanufaktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438300, NIP 5482661463, kapitał zakładowy 5.000 zł,
2)    SeeWeb – serwis internetowy prowadzony przez Emanufaktura w domenie www.seeweb.pl ,
3)    Punkt – punkt usługowy lub handlowy albo miejsce wykonywania działalności zawodowej,
4)    Firma – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i oferująca zakup usługi lub towaru w prowadzonym przez siebie Punkcie,
5)    Klient – osoba fizyczna zainteresowana zakupem usługi lub towaru w prowadzonym przez Firmę Punkcie,
6)    Użytkownik – Firma lub Klient,
7)    Regulamin – niniejszy regulamin.
 

§ 2

SeeWeb
1.    SeeWeb stanowi platformę internetową umożliwiającą Firmom prezentację informacji o swojej działalności oraz o świadczonych usługach lub oferowanych towarach, a Klientom zainteresowanym skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru umożliwia dotarcie do takich informacji.
2.    Za pośrednictwem SeeWeb i na warunkach opisanych w Regulaminie Emanufaktura świadczy na rzecz Użytkowników usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    SeeWeb umożliwia w szczególności:
1)    zamieszczanie i udostępnianie przez Firmy Klientom informacji i komunikatów dotyczących Punktów, a w szczególności informacji i komunikatów odnośnie nazwy i lokalizacji Punktu, godzin otwarcia, informacji o promocjach i rabatach obowiązujących w Punkcie,
2)    wyszukiwanie Punktów przez Klientów,
3)    planowanie trasy dotarcia do Punktu przez Klienta,
4)    rezerwację usługi oferowanej przez Punkt,
5)    zaoferowanie przez Firmy i skorzystanie z ofert i promocji przygotowanych specjalnie dla Klientów.
4.    Korzystanie z funkcjonalności SeeWeb jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.seeweb.pl albo za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne o nazwie SeeWeb dostępnej w AppStore (system iOS) oraz Google Play (system Android). Korzystanie z SeeWeb wymaga dostępu do sieci Internet.
 

§ 3

Firma
1.    Firma może korzystać z SeeWeb po uprzednim dokonaniu rejestracji i opłaceniu abonamentu za korzystanie z SeeWeb.
2.    Rejestracja Firmy obejmuje:
1)    podanie danych indywidualizujących Firmę, a w szczególności nazwę, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2)    podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz utworzenie hasła, które będzie używane do logowania w SeeWeb.
3.    W ramach SeeWeb przewidziane są trzy typy abonamentu: start, standard i premium. Opłata abonamentowa ma charakter roczny albo miesięczny.
4.    Informacja o wysokości opłaty abonamentowej oraz o funkcjonalnościach SeeWeb dostępnych dla Firmy w ramach wybranego przez Firmę typu abonamentu zamieszczana jest w SeeWeb w zakładce o adresie: www.seeweb.pl/cennik .
5.    Wybór typu abonamentu oraz sposobu jego opłacenia kończy proces rejestracji. Opłacenie abonamentu następuje w drodze przelewu opłaty abonamentowej na rachunek bankowy Emanufaktura wskazany w SeeWeb bądź za pośrednictwem serwisu payu.
6.    Po zakończeniu procesu rejestracji i opłaceniu opłaty abonamentowej, Firma może zamieszczać informacje i komunikaty dotyczące prowadzonego przez Firmę Punktu, jak też w zależności od posiadanego typu abonamentu korzystać z dodatkowych funkcjonalności SeeWeb.
7.    Przed upływem okresu abonamentowego Firma jest informowane o możliwości przedłużenia abonamentu, wysokości opłaty abonamentowej oraz okresie w jakim opłata abonamentowa powinna być wniesiona. Opłacenie abonamentu na kolejny okres następuje w drodze przelewu opłaty abonamentowej na rachunek bankowy Emanufaktura wskazany w SeeWeb bądź za pośrednictwem serwisu payu. Brak opłaty abonamentowej jest równoznaczny z rezygnacją przedłużenia korzystania przez Firmę z SeeWeb.
 

§ 4

Klient
1.    Klient może korzystać z SeeWeb, zarówno bez dokonywania rejestracji, jak i po dokonaniu rejestracji.
2.    Rejestracja Klienta obejmuje podanie adresu e-mail oraz utworzenie hasła, które będzie używane do logowania w SeeWeb.
3.    Informacja o funkcjonalnościach SeeWeb dostępnych dla Klientów bez rejestracji i logowania, jak i po rejestracji i zalogowaniu zamieszczane będą każdorazowo w SeeWeb.
4.    Korzytsanie z SeeWeb przez Klienta jest nieodpłatne.
5.    Dokonując rejestracji w SeeWeb Klient wyraża zgodę na otrzymywanie reklam od Firm, jak również reklam pochodzących od partnerów handlowych Emanufaktura. Reklamy przesyłane będą na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w SeeWeb, bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej SeeWeb zainstalowanej na urządzeniu Klienta.
 

§ 5

Odpowiedzialność
1.    Użytkownik jest obowiązany korzystać z SeeWeb zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.
2.    Wszelkie czynności podejmowane przez Użytkowników w ramach SeeWeb powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Zabronione jest w szczególności:
1)    wprowadzanie w błąd poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,
2)    wykorzystywanie SeeWeb do działania na szkodę innych Użytkowników lub osób trzecich,
3)    wykorzystywania SeeWeb do informowania o działalności zabronionej oraz o usługach lub produktach, których oferowanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
4)    wykorzystywanie SeeWeb w celu popełnienia czynu zabronionego,
5)    wykorzystywanie SeeWeb do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek dobra osobiste.  
3.    Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem.
4.    Emanufaktura nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników podczas rejestracji w SeeWeb. Emanufaktura nie ponosi również odpowiedzialności za prawdziwość, prawidłowość i rzetelność danych, informacji i komunikaty dotyczących Punktów zamieszczanych przez Firmy.
5.    Emanufaktura nie ponosi odpowiedzialności za możliwość skorzystania z usług lub promocji oferowanych przez Firmy i dostępnych dla Klienta za pośrednictwem SeeWeb. Ponadto, Emanufaktura nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.
 

§ 6

Dane osobowe
1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Emanufaktura sp. z o.o., adres: 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 16.
2.    Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji w SeeWeb oraz w celu realizacji przez Emanufaktura usług świadczonych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem SeeWeb. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane partnerom handlowym Emanufaktura, w szczególności w celu marketingu produktów lub usług partnerów handlowych Emanfaktura.
3.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie przewidzianym w procesie rejestracji w SeeWeb.
4.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś Użytkownikom służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.    Emanfaktura przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zapewnia Użytkownikowi możliwość realizacji służących Użytkownikom uprawnień.
 

§ 7

Regulamin
1.    Pełna treść Regulaminu dostępna jest w SeeWeb pod adresem: www.seeweb.pl/regulamin. Ponadto treść Regulaminu jest udostępniana każdemu Użytkownikowi w trakcie rejestracji Konta. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez pobranie i zapisanie pliku lub wydrukowanie Regulaminu.
2.    Emanufaktura zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Emanufaktura poinformuje Użytkownika poprzez udostępnienie w SeeWeb ujednoliconej treści zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu w SeeWeb.
3.    W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji korzystania z SeeWeb. Oświadczenie o rezygnacji powinno być przesłane na adres kontakt@seeweb.pl .
 

§ 8

Reklamacje
1.    Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z korzystaniem z SeeWeb.
2.    Reklamacja powinna być złożona za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na następujący adres: kontakt@seeweb.pl .
3.    W reklamacji Użytkownik powinien podać dane identyfikujące Użytkownika oraz dokładnie opisać podstawy reklamacji.
4.    Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, z którego nadesłana została reklamacja.
5.    Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie powszechnienie obowiązujących przepisów prawa.
 

§ 9

Postanowienia końcowe
1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2.    Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane z SeeWeb rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.